https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Sakrament van Heilige Ordes in die Katolieke Kerk

Die sakrament van die heilige ordes is die voortsetting van die priesteramp van Jesus Christus, wat Hy aan sy apostels gegee het. Dit is die rede waarom die Kategismus van die Katolieke Kerk die Sakrament van die Heilige Orde as "die sakrament van die apostoliese bediening" noem.

'Ordination' kom van die Latynse woord ordinatio, wat beteken om iemand in 'n orde op te neem. In die Sakrament van die Heilige Ordes word 'n man opgeneem in die priesterskap van Christus, op een van die drie vlakke: die biskopaat, die priesterskap of die diakonaat.

Die Priesterskap van Christus

Die priesterskap is deur God gevestig onder die Israeliete tydens hulle uittog uit Egipte. God het die stam Levi gekies as priesters vir die Hebreeuse volk. Die primêre pligte van die Levitiese priesters was die offer en gebed vir die volk.

Jesus Christus het Homself opgeoffer vir die sondes van die ganse mensdom en die pligte van die Ou Testamentiese priesteramp vervul. Maar net soos die eucharistie die offer van Christus vandag aan ons voorhou, so is die Nuwe-Testamentiese priesterskap 'n deel in die ewige priesterskap van Christus. Terwyl alle gelowiges in sommige opsigte priesters is, word sommige opsy gesit om die Kerk te dien soos Christus self gedoen het.

Geskiktheid vir die sakrament van heilige ordes

Die sakrament van die heilige ordes kan slegs geldig aan gedoopte mans toegeken word volgens die voorbeeld wat Jesus Christus en sy apostels stel, wat slegs mans as hul opvolgers en medewerkers verkies het. 'N Man kan nie eis om verorden te word nie; die kerk het die gesag om te bepaal wie in aanmerking kom om die sakrament te ontvang.

Terwyl die biskopaat universeel gereserveer is vir ongetroude mans (met ander woorde, slegs ongetroude mans kan biskoppe word), verskil die dissipline rakende die priesterskap tussen Oos en die weste. Die Oostelike Kerke laat toe dat getroude mans tot priesters georden word, terwyl die Westerse Kerk op selibaatskap aandring. Maar sodra 'n man die Sakrament van die Heilige Orde in die Oostelike Kerk of die Westerse Kerk ontvang het, kan hy nie trou nie, en kan ook nie 'n getroud priester of 'n getroude diaken hertrou as sy vrou sterf nie.

Die vorm van die sakrament van die heilige ordes

Soos die Kategismus van die Katolieke Kerk opmerk (para. 1573):

Die essensiële ritueel van die sakrament van die Heilige Ordes vir al drie grade bestaan ​​uit die oplegging van die biskop van hande op die hoof van die ordinand en in die spesifieke wydingsgebed van die biskop wat God vra vir die uitstorting van die Heilige Gees en sy gawes aan die ministerie waartoe die kandidaat verorden is.

Ander elemente van die sakrament, soos om dit in die katedraal (die eie kerk van die biskop) te hou; hou dit tydens die massa; en dit op 'n Sondag te vier, is tradisioneel, maar nie noodsaaklik nie.

Die Minister van die Sakrament van Heilige Ordes

Vanweë sy rol as opvolger van die apostels, wat self opvolgers van Christus was, is die biskop die regte predikant van die Sakrament van die Heilige Orde. Die genade om ander te heilig wat die biskop by sy eie ordinasie ontvang, laat hom toe om ander te orden.

Die ordening van biskoppe

Daar is slegs een sakrament van heilige ordes, maar daar is drie vlakke vir die sakrament. Die eerste is dit wat Christus self aan sy apostels gegee het: die biskopaat. 'N Biskop is 'n man wat deur 'n ander biskop (in die praktyk meestal deur verskeie biskoppe) tot die biskopsy georden word. Hy staan ​​in 'n direkte, ononderbroke lyn van die apostels, 'n toestand bekend as 'apostoliese opvolging'.

Ordening as biskop verleen die genade om ander te heilig, sowel as die gesag om die gelowiges te onderrig en om hul gewetens te bind. Vanweë die ernstige aard van hierdie verantwoordelikheid, moet alle biskoplike ordinasies deur die pous goedgekeur word.

Die ordening van priesters

Die tweede vlak van die Sakrament van die Heilige Orde is die priesterskap. Geen biskop kan al die getroues in sy bisdom bedien nie, en daarom tree priesters op, in die woorde van die Kategismus van die Katolieke Kerk, as 'medewerkers van die biskoppe'. Hulle oefen hul mag slegs wettiglik in gemeenskap met hul biskop uit, en beloof dus gehoorsaamheid aan hul biskop ten tye van hul ordinasie.

Die belangrikste pligte van die priesteramp is die verkondiging van die Evangelie en die aanbieding van die Eucharistie.

Die ordinasie van diakens

Die derde vlak van die Sakrament van die Heilige Orde is die diakonaat. Diakens help priesters en biskoppe, maar buiten die verkondiging van die Evangelie, kry hulle geen spesiale charism of geestelike gawe nie.

In die Oostelike Kerke, beide Katolieke en Ortodokse, was die permanente diakonaat 'n konstante funksie. In die Weste was die amp van diaken egter vir baie eeue gereserveer aan mans wat beoog het om tot die priesteramp georden te word. Die permanente diakonaat is in die Weste herstel deur die Tweede Vatikaanse Raad. Getroude mans mag permanente diakens word, maar sodra 'n getroude man die ordinasie aanvaar het, kan hy nie weer trou as sy vrou sterf nie.

Die gevolge van die sakrament van die heilige ordes

Die sakrament van die heilige ordes, soos die Sakrament van die doop en die sakrament van bevestiging, kan slegs een keer vir elke vlak van ordinering ontvang word. Sodra 'n man georden is, word hy geestelik verander, wat die oorsprong is van die gesegde: "Een keer 'n priester, altyd 'n priester." Hy kan van sy verpligtinge as priester weggedoen word (of selfs verbied word om as priester op te tree), maar hy bly 'n priester vir ewig.

Elke vlak van ordinasie gee spesiale genade, van die vermoë om te preek, toegestaan ​​aan diakens; die vermoë om op te tree in die persoon van Christus om die massa aan te bied, toegeken aan priesters; tot 'n besondere genade van krag, toegeken aan biskoppe, wat hom toelaat om sy kudde te onderrig en te lei, selfs tot sterwe soos Christus gedoen het.

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat