https://religiousopinions.com
Slider Image

Metodiste Kerk geloof en praktyke

Die Metodiste-tak van die Protestantse godsdiens spoor sy wortels terug na 1739 toe dit in Engeland ontwikkel het as gevolg van 'n herlewings- en hervormingsbeweging wat begin is deur John Wesley en sy broer Charles. Wesley se drie basiese voorskrifte wat die Metodistiese tradisie bekend gestel het, was:

  1. Vermy die bose en vermy ten alle koste deel te neem aan goddelose dade
  2. Voer soveel moontlik vriendelike dade uit
  3. Bly by die edikasies van God die Almagtige Vader

Metodisme het die afgelope honderd jaar baie verdeeldheid beleef, en dit word vandag in twee primêre kerke georganiseer: die Verenigde Verenigde Metodiste Kerk en die Wesleyanse Kerk. Daar is meer as 12 miljoen Methodiste in die wêreld, maar minder as 700, 000 Wesleyans.

Metodiste oortuigings

Doop - Doop is 'n sakrament of seremonie waarin iemand met water gesalf word om te simboliseer dat hy in die geloofsgemeenskap gebring word. Die water van die doop kan toegedien word deur te besprinkel, te giet of onderdompel te word. Die doop is simbolies van berou en innerlike reiniging van sonde, 'n wedergeboorte in die naam van Christus, en toewyding aan Christelike dissipelskap. Metodiste glo dat die doop op enige ouderdom God se gawe is, maar dat dit so gou moontlik uitgevoer moet word.

Nagmaal - Tydens die sakrament van die nagmaal neem deelnemers simbolies deel aan die liggaam (brood) en bloed (wyn of sap) van Christus. Sodoende erken hulle die verlossende krag van sy opstanding, maak hulle 'n gedenksteen van sy lyding en dood en gee dit 'n teken van die liefde en eenheid wat Christene met Christus en met mekaar het.

Die Godheid - Metodiste glo, soos alle Christene, dat God een, ware, heilige, lewende God is. Hy het nog altyd bestaan ​​en sal vir ewig aanhou bestaan. Hy is almal kennis en alle magtiges het oneindige liefde en goedheid en is die skepper van alle dinge.

Drie-eenheid - God is drie persone in een, 'n duidelike, maar onlosmaaklike, ewig een in wese en krag, die Vader, die Seun (Jesus Christus) en die Heilige Gees.

Jesus Christus - Jesus is waarlik God en waarlik 'n mens, God op aarde (verwek uit 'n maagd), in die vorm van 'n man wat gekruisig is vir die sondes van alle mense en wat fisies opgewek is om die hoop op die ewige lewe te bring. Hy is 'n ewige Verlosser en Bemiddelaar, wat intree vir sy volgelinge, en deur hom sal alle mense beoordeel word.

Die Heilige Gees - die Heilige Gees spruit voort uit en is een met die Vader en die Seun. Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dit lei mans deur getroue reaksie op die evangelie tot die gemeenskap van die Kerk. Dit troos, onderhou en bemagtig die gelowiges en lei hulle in alle waarheid. Die genade van God word deur mense gesien deur die werking van die Heilige Gees in hul lewens en hul wêreld.

Die Heilige Skrif - 'n noue nakoming van die leer van die Skrif is noodsaaklik vir die geloof omdat die Skrif die Woord van God is. Dit moet deur die Heilige Gees ontvang word as die ware reël en riglyn vir geloof en praktyk. Wat nie in die Heilige Skrif geopenbaar word of vasgestel word nie, mag nie 'n geloofsartikel wees nie, en dit moet ook nie as noodsaaklik tot redding geleer word nie.

Die Kerk - Christene is deel van 'n universele kerk onder die heerskappy van Jesus Christus, en hulle moet saam met mede-Christene werk om die liefde en verlossing van God te versprei.

Logika en rede - Die mees fundamentele onderskeid van die Metodistiese leer is dat mense logika en rede in alle geloofsake moet gebruik.

Sonde en vrye wil - Metodiste leer dat die mens van geregtigheid geval het en, behalwe vir die genade van Jesus Christus, heilig is en geneig is tot die kwaad. Tensy iemand wedergebore word, kan hy die Koninkryk van God nie sien nie. Sonder goddelike genade kan die mens nie goeie werke doen wat aangenaam en aanvaarbaar is vir God nie. Beïnvloed en bemagtig deur die Heilige Gees, is die mens verantwoordelik vir die vryheid om sy wil ten goede uit te oefen.

Versoening - God is meester van die hele skepping en die mens is bedoel om in 'n heilige verbond met hom te leef. Mense het hierdie verbond deur hul sondes verbreek en kan slegs vergewe word as hulle werklik vertroue het in die liefde en reddende genade van Jesus Christus. Die aanbod wat Christus aan die kruis gemaak het, is die perfekte en voldoende offer vir die sondes van die hele wêreld, en verlos die mens van alle sonde, sodat geen ander bevrediging nodig is nie.

Redding deur genade deur geloof - Mense kan slegs gered word deur geloof in Jesus Christus, nie deur enige ander dade van verlossing soos goeie dade nie. Almal wat in Jesus Christus glo, is (en was) reeds in hom bestem tot redding. Dit is die Arminiaanse element in Metodisme.

Genade - Metodiste leer drie soorte genades waarmee mense op verskillende tye deur die krag van die Heilige Gees geseën word:

  • Gunstige genade is daar voordat iemand gered word
  • Regverdigende genade word gegee deur bekering en vergifnis deur Go
  • Heilige genade word ontvang wanneer iemand finaal verlos is van hulle sondes

Metodiste praktyke

Sakramente - Wesley het sy volgelinge geleer dat doop en heilige nagmaal nie net sakramente is nie, maar ook offers vir God.

Openbare aanbidding - Metodiste beoefen aanbidding as die plig en voorreg van die mens. Hulle glo dat dit noodsaaklik is vir die lewe van die kerk, en dat die samekoms van die volk van God vir aanbidding noodsaaklik is vir Christelike gemeenskap en geestelike groei.

Missies en evangelisasie - Die Metodistekerk plaas baie klem op sendingwerk en ander vorme van die verspreiding van die Woord van God en sy liefde vir ander.

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat