https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelprofete uit die Nuwe Testamentiese tyd

Sedert Adam se tyd het die hemelse Vader mense geroep om profete te wees. Dit sluit die Ou-Testamentiese tyd, die Nuwe-Testamentiese tyd, die moderne tyd sowel as onder die mense op die Amerikaanse vasteland in. Hierdie lys is van Bybelprofete uit die Nuwe-Testamentiese tyd.

Profete is nodig sodat die hemelse Vader met sy mense op aarde kan praat en sy wil aan hulle kan kommunikeer. Om hierdie rede sal enige lys van Nuwe-Testamentiese profete beperk word.

Jesus Christus was op die aarde. Hy is godheid. Ander profete hoef nie op aarde te wees nie, want Hy was dit. Na sy opstanding en voordat die priesteramp gesag op die aarde verloor het, was sy apostels die profete.

Vandag word die president van die kerk, sy raadgewers en die kworum van die twaalf apostels as profete, sieners en onthullers geroep en volgehou. Hulle word geroep en word as profete op dieselfde manier as wat Jesus Christus sy apostels geroep en ondersteun het.

Jesus Christus was en was 'n profeet

Jesus Christus : Jesus het sy hele sterflike bediening bestudeer om getuies en wil van die hemelse Vader en sy eie goddelike missie te sien. Hy het geregtigheid gepreek, teen sonde gepraat en goed gedoen. Hy is 'n voorbeeldige profeet. Hy is die profeet.

Lys van Bybelse profete van die Nuwe Testament

Johannes die Doper : Johannes was 'n kind van belofte en 'n kind van profesie. Sy verantwoordelikheid was om te getuig van Jesus Christus se koms. Soos alle profete wat voor hom staan, profeteer hy oor die Messias, Jesus Christus, en berei die weg vir hom. Ons weet dat Johannes priesterlike gesag gehad het omdat hy Jesus gedoop het. Uiteindelik is hy die slagoffer van Herodes se trots wat hom tereggestel het. As 'n opgestane wese het John aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verskyn en hulle tot die Aaroniese priesteramp georden.

Simon / Peter : Na Jesus se opstanding was Petrus die profeet en president van die vroeë Kerk. Hy was 'n welvarende visserman. Hy en sy broer Andrew was vennote met James en John, seuns van Sebedéüs.

Alhoewel die Skrif sy swak punte opmerk, kon hy tot sy roeping opstaan ​​en is hy uiteindelik gemartel, blykbaar deur kruisiging.

James en John : hierdie broers wat gebore is, was ook saam met Peter sakevennote. Hulle is deur Jesus as donderseuns genoem, en het die Eerste Presidensie van die vroeë Kerk gevorm. Saam met Peter was hulle die enigste wat teenwoordig was by die grootmaak van Jaïrus se dogter, die Berg van Verheerliking en Getsemane. James is aan Herodes se hand oorlede. Johannes is na Patmos verban. Terwyl hy daar was, het hy die boek Openbaring geskryf. Johannes die Geliefde, is 'n vertaalde wese en is nog steeds op die aarde.

Andrew : die broer van Simon / Petrus, hy was een van die volgelinge van Johannes die Doper. Hy was oortuig van Jesus se messiasskap, en hy skuif na Jesus saam met Johannes die Geliefde. Hy het ook sy broer Petrus na Jesus gebring.

Philip : Oorspronklik van Bethsaida; dit is ook waar Peter en Andrew vandaan was. Filippus was teenwoordig by die voeding van die vyfduisend.

Bartholomeus / Natanael : Bartholomeus was 'n vriend van Filippus. Geleerdes glo dat Bartholomew en Nathanael dieselfde persoon was. Gekrediteer met die beroemde spot met enige goed wat uit Nasaret kom.

Matteus : Skrywer van die evangelie van Matteus. Hy het ook as tollenaar gewerk. Voor sy bekering was hy bekend as Levi, die seun van Alfaeus.

Thomas : Hierdie apostel was ook bekend as Didymus. Dit dui daarop dat hy 'n tweeling was. Hy was nie teenwoordig toe die res van die apostels die opgestane Christus bekyk het nie, maar het sy twyfel uitgespreek totdat hy self kon weet. Dit is waar die lof wat Thomas betwyfel vandaan kom.

James : Hierdie Jakobus was die seun van Alféüs, nie Sebedeus nie. Hy was dus nie die broer van Johannes nie.

Jude / Judas (broer van Jakobus): Die meeste glo dat Judas ook bekend gestaan ​​het as Lebbaeus Thaddaeus en ook die broer van Jakobus, die seun van Alfaeus, was.

Simon : ook bekend as Simon die Ywer, of Simon die Kanaäniet. Die Yweraars was 'n faksie in die Judaïsme en het 'n ywer vir die Mosaïese wet gehad.

Judas Iskariot : Hy het Jesus Christus berugte verraai en homself opgehang. Sy van beteken dat hy van Kerioth is. Judas Iskariot was van die stam van Juda en die enigste apostel wat nie 'n Galileër was nie.

Bogenoemde name was deel van die oorspronklike 12 apostels. Vir 'n narratiewe beskrywing van die twaalf, kry u toegang tot Hoofstuk 12: The Chosen Twelve in Jesus the Christ deur James Talmadge.

Matthias : 'n Lange dissipel van Jesus, Matthias is gekies om die plek van Judas Iskariot in die 12 apostels te neem.

Barnabas : Hy was ook bekend as Joses. Hy was 'n Leviet van Ciprus. Hy het baie saam met Saul / Paul gewerk en is blykbaar as 'n apostel beskou. Ons kan nie met sekerheid sê dat hy 'n profeet was nie.

Saul / Paul : Die apostel Paulus, voorheen Saulus van Tarsus, was 'n staatmaker en sendeling na sy bekering. Paulus, oorspronklik 'n Fariseër, het talle sendingreise onderneem en baie van die sendbriewe geskryf. Sy bekering spruit uit 'n visioen wat hy gehad het op pad na Damaskus.

Agabus : Ons weet min van hom anders as dat hy 'n profeet was en dat hy Paulus se gevangenisstraf voorspel het.

Silas : Hy word in Handelinge 'n profeet genoem. Hy het Paulus op baie van sy sendingreise vergesel.

Bykomende name : Uit Handelinge het ons hierdie kriptiese verwysing na nog meer profete:

Nou was daar in die kerk wat by Antiochië was, sekere profete en leraars; soos Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius van Ciréne en Manaen, wat saam met Herodes, die tetrarg, en Saul grootgemaak is.

Opgedateer deur Krista Cook

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Alles oor die Sikh-familie

Alles oor die Sikh-familie