https://religiousopinions.com
Slider Image

Calvinisme Vs. Arminianisme

Een van die mees potensieel verdeelde debatte in die geskiedenis van die kerk, sentreer rondom die opponerende leerstellings van verlossing, bekend as Calvinisme en Arminianisme. Hervorming, en Arminianisme is gebaseer op die sienings van die Nederlandse teoloog Jacobus Arminius (1560-1609).

Nadat hy onder die skoonseun van John Calvin in Genève gestudeer het, het Jacobus Arminius begin as 'n streng Calvinis. Later, as predikant in Amsterdam en professor aan die Universiteit van Leiden in Nederland, het Arminius se studies in die boek Romeine gelei tot twyfel en verwerping van baie Calvinistiese leerstellings.

Samevattend sentreer die Calvinisme die opperste soewereiniteit van God, voorbestemming, die totale verdorwenheid van die mens, onvoorwaardelike verkiesing, beperkte versoening, onweerstaanbare genade en die volharding van die heiliges.

Arminianisme beklemtoon voorwaardelike verkiesing gebaseer op God se voorkennis, die vrye wil van die mens deur heersende genade om met God saam te werk in verlossing, Christus se universele versoening, weerstandige genade en verlossing wat potensieel verlore kan gaan.

Wat beteken dit alles? Die maklikste manier om die verskillende leerstellige sienings te verstaan, is om dit langs mekaar te vergelyk.

Vergelyk Geloof van Calvinisme Vs. Arminianisme

God se soewereiniteit

Die soewereiniteit van God is die oortuiging dat God se volle beheer is oor alles wat in die heelal gebeur. Sy heerskappy is oppermagtig, en sy wil is die finale oorsaak van alle dinge.

Calvinisme: In die Calvinistiese denke is God se soewereiniteit onvoorwaardelik, onbeperk en absoluut. Alle dinge word vooraf bepaal deur die welbehae van God se wil. God vooruitnuus vanweë sy eie beplanning.

Arminianisme: Die Arminiaan is God soewerein, maar het sy beheer beperk in ooreenstemming met die vryheid en reaksie van die mens. God se verordeninge hou verband met sy voorkennis van die reaksie van die mens.

Mens se verdorwenheid

Calviniste glo in die totale verdorwenheid van die mens terwyl Arminiërs 'n idee noem wat 'gedeeltelike verdorwenheid' genoem word.

Calvinisme: As gevolg van die sondeval is die mens totaal verdorwe en dood in sy sonde. Die mens is nie in staat om homself te red nie en daarom moet God verlossing inisieer.

Arminianisme: As gevolg van die sondeval het die mens ’n korrupte, verdorwe natuur geërf. Deur 'heersende genade' het God die skuld van Adam se sonde verwyder. Gunstige genade word gedefinieer as die voorbereidingswerk van die Heilige Gees wat aan almal gegee word, waardeur 'n persoon kan reageer op God se oproep tot redding.

verkiesing

Verkiesing verwys na die konsep van hoe mense tot redding gekies word. Calviniste glo dat verkiesing onvoorwaardelik is, terwyl Arminiërs glo dat verkiesing voorwaardelik is.

Calvinisme: Voordat die aarde gegrond is, het God onvoorwaardelik sommige gekies (of “uitverkies”) om gered te word. Verkiesing het niks met die mens se toekomstige reaksie te doen nie. Die uitverkorenes word deur God gekies.

Arminianisme: Kiesing is gebaseer op God se voorkennis van diegene wat deur geloof in hom sou glo. Met ander woorde, God het diegene gekies wat hom uit eie vrye wil sou kies. Voorwaardelike verkiesing is gebaseer op die reaksie van die mens op God se aanbod van verlossing.

Christus se versoening

Versoening is die mees kontroversiële aspek van die debat oor Calvinisme en Arminianisme. Dit verwys na die offer van Christus vir sondaars. Vir die Calviniste is die versoening van Christus beperk tot die uitverkorenes. In Arminiaanse denke is versoening onbeperk. Jesus het vir alle mense gesterf.

Calvinisme: Jesus Christus het gesterf om slegs diegene te red wat in die ewige verlede deur die Vader aan hom gegee is (verkies). Aangesien Christus nie vir almal gesterf het nie, maar slegs vir die uitverkorenes, is sy versoening volkome suksesvol.

Arminianisme: Christus is vir almal oorlede. Die versoeningsdood van die Verlosser het die middel tot redding vir die hele menslike geslag voorsien. Christus se versoening is egter net effektief vir diegene wat glo.

Grace

God se genade het te make met sy oproep tot redding. Calvinisme sê God se genade is onweerstaanbaar, terwyl Arminianisme dat daar weerstand gebied kan word.

Calvinisme: Terwyl God sy gemeenskaplike genade aan die hele mensdom uitbrei, is dit nie voldoende om iemand te red nie. Slegs God se onweerstaanbare genade kan die uitverkorenes tot verlossing lei en 'n persoon bereid maak om te reageer. Hierdie genade kan nie belemmer of weerstaan ​​word nie.

Arminianisme: Deur die voorbereidende (heersende) genade wat deur die Heilige Gees aan almal gegee is, is die mens in staat om met God saam te werk en in geloof op redding te reageer. Deur die heersende genade het God die gevolge van Adam se sonde verwyder. As gevolg van 'vrye wil' kan mans ook God se genade weerstaan.

Man se wil

Die vrye wil van die mens teenoor God se soewereine wil is gekoppel aan baie punte in die debat oor die Calvinisme teen die Arminianisme.

Calvinisme: Alle mans is totaal verdor, en hierdie verdorwenheid strek tot die hele persoon, insluitend die wil. Behalwe vir die onweerstaanbare genade van God, is mans nie in staat om alleen op God te reageer nie.

Arminianisme: Omdat heersende genade deur die Heilige Gees aan alle mense gegee word, en hierdie genade strek tot die hele persoon, het alle mense vrye wil.

volharding

Volharding van die heiliges is gekoppel aan die 'eens gered, altyd gered' debat en die vraag na ewige veiligheid. Die Calvinist sê die uitverkorenes sal volhard in die geloof en nie Christus verloën of van Hom afvallig maak nie. Die Arminiaan kan daarop aandring dat iemand kan wegval en sy of haar verlossing verloor. Sommige Arminiërs omhels egter ewige veiligheid.

Calvinisme: Gelowiges sal volhard in verlossing, want God sal sorg dat niemand verlore gaan nie. Gelowiges is veilig in die geloof omdat God die werk wat hy begin het, sal voltooi.

Arminianisme: Deur die uitoefening van vrye wil, kan gelowiges wegdraai of van die genade afvallig word en hul redding verloor .

Dit is belangrik om daarop te let dat al die leerstellige punte in beide teologiese posisies 'n Bybelse grondslag het, en daarom is die debat deur die kerkgeskiedenis so verdelend en blywend. Verskillende denominasies stem nie saam oor watter punte korrek is nie, en verwerp die hele of een van die teologiese stelsels, en laat die meeste gelowiges 'n gemengde perspektief.

Omdat beide Calvinisme en Arminianisme te make het met konsepte wat veel verder gaan as menslike begrip, sal die debat beslis voortduur, aangesien eindige wesens 'n oneindig geheimsinnige God probeer verklaar.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Alles oor die Sikh-familie

Alles oor die Sikh-familie