https://religiousopinions.com
Slider Image

Gunsteling aanhalings uit twaalf apostels

Hier is 'n lys van my gunsteling aanhalings van elke lid van die Kworum van die Twaalf Apostels van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges in die Laaste Dae. Dit word gegee in die volgorde van senioriteit onder die twaalf apostels.

01 van 12

President Boyd K. Packer

President Boyd K. Packer.

'Kort nadat ek as 'n algemene owerheid ontbied is, het ek na ouderling Harold B. Lee gaan raadpleeg. Hy het baie aandagtig na my probleem geluister en voorgestel dat ek president David O. McKay sou sien. President McKay het my aangeraai oor die rigting wat ek moet Ek was baie gewillig om gehoorsaam te wees, maar het geen manier vir my gesien om te doen soos hy my aangeraai het om te doen nie.

("Die rand van die lig, " BYU Today, Mrt. 1991, 22-23)

02 van 12

Ouderling L. Tom Perry

Ouderling L. Tom Perry.

"Die deelname aan die sakrament is die middelpunt van ons Sabbatdag-onderhouding. In die leer en verbonde beveel die Here ons almal:
En dat u uself beter van die wêreld af bewaar, sal u na die huis van die gebed gaan en u sakramente op my heilige dag aanbied;
'Voorwaar, dit is 'n dag wat julle bestem is om te rus van u arbeid en om u toewyding aan die Allerhoogste te betaal ...
'En op hierdie dag moet jy niemand anders doen nie.'
"Terwyl ons die patroon van die sabbat en die sakrament in ons eie lewens in ag neem, blyk dit dat drie dinge is wat die Here van ons vereis: eerstens om ons onbewus van die wêreld te hou; tweedens om na die huis van gebed te gaan en te offer ons sakramente op, en derdens om van ons arbeid te rus. "
("Die sabbat en die sakrament, " Algemene Konferensie, April 2011; Ensign, Mei 2011)

03 van 12

Ouderling Russell M. Nelson

Ouderling Russell M. Nelson.

"Laat ons praat oor ons waardige en wonderlike susters, veral ons moeders, en oorweeg ons heilige plig om hulle te eer ...
'Omdat moeders noodsaaklik is vir God se groot plan met geluk, word Satan se teëstand deur hul heilige werk teengestaan, wat die gesin sal vernietig en die waarde van vroue sal verontagsaam.
'Julle jong mans moet weet dat u beswaarlik u grootste potensiaal kan bereik sonder die invloed van goeie vroue, veral u moeder en oor 'n paar jaar, 'n goeie vrou. Leer nou om respek en dankbaarheid te betoon. Onthou dat u moeder u is moeder. Sy hoef nie opdragte uit te reik nie. Haar wens, haar hoop, haar wenk moet rigting gee wat u sou eer. Dank haar en spreek u liefde vir haar uit. En as sy sukkel om u sonder u vader groot te maak, het u 'n dubbele plig om haar te eer. '
("Ons heilige plig", Mei 1999.)

04 van 12

Ouderling Dallin H. Oaks

Ouderling Dallin H. Oaks.

"Ons moet begin om die realiteit te erken dat net omdat iets goed is nie 'n voldoende rede is om dit te doen nie. Die aantal goeie dinge wat ons kan doen, oortref die beskikbare tyd om dit te bereik. Sommige dinge is beter as goed, en dit is die dinge wat prioriteit in ons lewens moet gee ...
'Sommige gebruike van individuele en gesinstyd is beter, en ander is die beste. Ons moet 'n paar goeie dinge prysgee om ander te kies wat beter of beter is, omdat hulle geloof in die Here Jesus Christus ontwikkel en ons gesinne versterk.'
("Goed, beter, die beste, " ensign, Nov 2007, 104-8)

05 van 12

Ouderling M. Russell Ballard

Ouderling M. Russell Ballard.

'Die naam wat die Verlosser aan sy kerk gegee het, sê vir ons presies wie ons is en wat ons glo. Ons glo dat Jesus Christus die Verlosser en die Verlosser van die wêreld is. Hy het versoening gedoen vir almal wat hul sondes sou bekeer, en Hy het gebreek die bande van die dood en sorg vir die opstanding uit die dood. Ons volg Jesus Christus. En soos koning Benjamin vir sy volk gesê het, so bevestig ek dit weer aan ons almal: 'Julle moet onthou om [sy] naam te behou wat altyd in julle harte geskryf is. '(Mosiah 5:12).
'Ons word gevra om as getuie van Hom te staan' te alle tye en in alle dinge en op alle plekke '(Mosiah 18: 9). Dit beteken dat ons bereid moet wees om ander te laat weet wie ons volg en na wie se kerk dit gaan. ons behoort: die Kerk van Jesus Christus. Ons wil dit beslis doen in die gees van liefde en getuienis. Ons wil die Verlosser volg deur eenvoudig en duidelik, maar tog nederig te verklaar dat ons lede van sy Kerk is. Ons volg Hom deur om die Heiliges van die Laaste Dae te wees leerlinge.
("Die belang van 'n naam", Algemene Konferensie, Oktober 2011; Ensign, November 2011)

06 van 12

Ouderling Richard G. Scott

Ouderling Richard G. Scott.

'Ons word soos ons wil wees deur konsekwent te wees wat ons elke dag wil word ...
"Regverdige karakter is 'n kosbare manifestasie van wat u word. Regverdige karakter is meer waardevol as enige materiële voorwerp wat u besit, enige kennis wat u opgedoen het deur studie, of enige doelstellings wat u bereik het, ongeag hoe goed deur die mensdom geprys word. die lewe word jou regverdige karakter geëvalueer om te bepaal hoe goed jy die voorreg van sterflikheid gebruik het. '
("Die transformerende mag van geloof en karakter, " Algemene Konferensie, Oktober 2010; Ensign November, 2010)

07 van 12

Ouderling Robert D. Hales

Ouderling Robert D. Hales.

'Gebed is 'n wesenlike deel van waardering aan ons hemelse Vader. Hy wag elke oggend en nag op ons uitdrukking van dankbaarheid in opregte, eenvoudige gebed uit ons harte vir ons vele seëninge, gawes en talente.
"Deur 'n uitdrukking van biddende dankbaarheid en danksegging, wys ons ons afhanklikheid van 'n hoër bron van wysheid en kennis .... Ons word geleer om 'daagliks in danksegging te leef'. (Alma 34:38). "
('Dankbaarheid vir die goedheid van God', Ensign, Mei 1992, 63)

08 van 12

Ouderling Jeffrey R. Holland

Ouderling Jeffrey R. Holland.

"Die versoening van die Eniggebore Seun van God in die vlees is inderdaad die deurslaggewende grondslag waarop alle Christelike leerstellings rus en die grootste uitdrukking van goddelike liefde wat hierdie wêreld nog ooit gegee is. Dit is belangrik in die Kerk van Jesus Christus van die Laat dae Heiliges kan nie oorbeklemtoon word nie. Elke ander beginsel, gebod en deug van die herstelde evangelie put die betekenis daarvan uit hierdie belangrike gebeurtenis. '
("Die versoening van Jesus Christus, " Ensign, Maart 2008, 32 38)

09 van 12

Ouderling David A. Bednar

Ouderling David A. Bednar.

"In baie van die onsekerhede en uitdagings wat ons in ons lewens teëkom, vereis God dat ons ons bes doen, optree en nie opgetree word nie (sien 2 Nephi 2:26) en op Hom vertrou. Ons sien miskien nie engele nie, hemelse stemme te hoor, of oorweldigende geestelike indrukke te ontvang. Ons kan gereeld hoop en bid maar sonder absolute sekerheid dat ons optree in ooreenstemming met God se wil. Maar terwyl ons ons verbonde eer en hou die gebooie, namate ons steeds meer konsekwent probeer om goed te doen en beter te word, kan ons loop met die vertroue dat God ons voetstappe sal lei, en ons kan praat met die versekering dat God ons uitsprake sal inspireer. Dit is deels die betekenis van die Skrif wat verklaar: 'Dan sal u vertroue sterk word in die teenwoordigheid van God' (L&V 121: 45). '
("Die Gees van Openbaring, " Algemene Konferensie, April, 2011; Ensign, Mei, 2011)

10 van 12

Ouderling Quentin L. Cook

Ouderling Quentin L. Cook.

'God het goddelike eienskappe van krag, deug, liefde en die gewilligheid om op te offer in vroue geplaas om toekomstige geslagte van sy geesteskinders groot te maak ...
"Ons leer is duidelik: Vroue is dogters van ons Hemelse Vader wat van hulle hou. Vroue is gelyk aan hul mans. Die huwelik het 'n volledige vennootskap nodig waar vrouens en mans langs mekaar werk om aan die gesin se behoeftes te voorsien.
'Ons weet daar is baie uitdagings vir vroue, insluitend diegene wat daarna streef om die evangelie uit te leef ...
"Susters speel sleutelrolle in die kerk, in die gesinslewe en as individue wat noodsaaklik is in die plan van die hemelse Vader. Baie van hierdie verantwoordelikhede lewer nie ekonomiese vergoeding nie, maar lewer wel bevrediging en is ewig belangrik."
('LDS Women are Incredible!' Algemene konferensie, April, 2011; Ensign, Mei 2011)

11 van 12

Ouderling D. Todd Christofferson

Ouderling D. Todd Christofferson.

'Ek wil vyf van die elemente van 'n gewyde lewe saam met u oorweeg: suiwerheid, werk, respek vir 'n mens se liggaam, diens en integriteit.
"Soos die Verlosser bewys het, is die gewyde lewe 'n suiwer lewe. Terwyl Jesus die enigste is wat 'n sondelose lewe gelei het, het diegene wat na Hom toe kom en sy juk op hulle neem, aanspraak op Sy genade, wat hulle sal maak soos Hy is, onskuldig en vlekkelose. Met diepe liefde bemoedig die Here ons met hierdie woorde: 'Bekeer julle, alle eindes van die aarde, en kom na my en word gedoop in my Naam, sodat julle geheilig kan word deur die ontvangs van die Heilige Gees. sodat julle op die laaste dag vlekkeloos voor my kan staan ​​'(3 Nephi 27:20).
"Inwyding beteken dus berou. Hardnekkigheid, rebellie en rasionalisering moet in die steek gelaat word, en in die plek daarvan, 'n begeerte tot regstelling en aanvaarding van alles wat die Here nodig het."
('Reflections on a Consecrated Life', Algemene Konferensie, Oktober 2010; Ensign, November, 2010)

12 van 12

Ouderling Neil L. Andersen

Neil L. Andersen.

'Ek het deur die jare nadink oor hierdie woorde:' Dit is waar, is dit nie? Wat is dan anders? ' Hierdie vrae het my gehelp om moeilike probleme in die regte perspektief te plaas.
'Die oorsaak waarin ons besig is, is waar. Ons respekteer die geloof van ons vriende en bure. Ons is almal seuns en dogters van God. Ons kan baie leer van ander mans en vroue van geloof en goedheid, soos president Faust ons dit geleer het. goed.
"Tog weet ons dat Jesus die Christus is. Hy is opgewek. In ons tyd, deur die profeet Joseph Smith, is die priesterskap van God herstel. Ons het die gawe van die Heilige Gees. Die Boek van Mormon is wat ons daarop aanspraak maak Die beloftes van die tempel is seker. Die Here self het die unieke en enkelvoudige missie van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae verklaar as ''n lig vir die wêreld' en ''n boodskapper ... om voor te berei' die weg voor [Hom] '2 net soos' die evangelie uitrol tot aan die eindes van die aarde. '
'Is dit waar? Is dit dan anders?
'Natuurlik is daar ander dinge wat vir ons almal belangrik is ...
"Hoe vind ons ons weg deur die baie dinge wat saak maak? Ons vereenvoudig en suiwer ons perspektief. Sommige dinge is kwaad en moet vermy word; sommige dinge is mooi; sommige dinge is belangrik; en sommige dinge is absoluut noodsaaklik."
("Dit is waar, is dit nie? Wat anders dan?" Algemene konferensie, April, 2007; Ensign, Mei, 2007)

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat