https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die heiligheid van God?

Die heiligheid van God is een van sy eienskappe wat monumentale gevolge vir elke mens op aarde inhou.

In antieke Hebreeus beteken die woord vertaal as 'heilig' (qodeish) 'afgesonder' of 'apart van.' God se absolute morele en etiese suiwerheid onderskei hom van elke ander wese in die heelal.

Die Bybel sê: "Daar is niemand heilig soos die Here nie." (1 Samuel 2: 2 NLV)

Die profeet Jesaja het 'n visioen van God gesien waarin serafs, gevleuelde hemelse wesens, na mekaar roep: "Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige." (Jesaja 6: 3 NLV) Die gebruik van 'heilig' drie keer beklemtoon God se unieke heiligheid, maar sommige Bybelkundiges glo ook dat daar een "heilig" is vir elke lid van die Drie-eenheid: God die Vader, Seun en Heilige Gees. Elke persoon van die Godheid is in heiligheid gelyk aan die ander.

Vir mense beteken heiligheid in die algemeen gehoorsaamheid aan God se wet, maar vir God is die wet nie ekstern nie dit is deel van sy wese. God is die wet. Hy is nie in staat om homself te weerspreek nie, want morele goedheid is sy eie aard.

God se heiligheid is 'n herhalende tema in die Bybel

Deur die hele Skrif is die heiligheid van God 'n herhalende tema. Die Bybelskrywers trek 'n skerp kontras tussen die karakter van die Here en die van die mensdom. God se heiligheid was so hoog dat skrywers van die Ou Testament selfs die persoonlike naam van God vermy het, wat God aan die Sinai-berg op die berg Sinai aan Moses geopenbaar het.

Die vroegste aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob, het na God verwys as 'El Shaddai', wat die Almagtige beteken. Toe God vir Moses sê dat sy naam 'EK IS wie ek is', in Hebreeus vertaal as YAHWEH, het dit hom onthul as die ongeskape wese, die selfbestaande een. Antieke Jode het die naam so heilig beskou, dat hulle dit nie hardop sou uitspreek nie en eerder 'Here' vervang het.

Toe God die tien gebooie aan Moses gegee het, het hy uitdruklik verbied om die naam van God oneerbiedig te gebruik. 'N Aanval op God se naam was 'n aanval op God se heiligheid, 'n saak van ernstige minagting.

As ons God se heiligheid ignoreer, het dit dodelike gevolge gebring. Aaron se seuns Nadab en Abihu het in hul priesterlike pligte strydig met God se opdragte opgetree en hulle met vuur doodgemaak. Baie jare later, toe koning Dawid besig was om die verbondsark op 'n wa te laat beweeg, is dit oortree toe die osse gestruikel het, en 'n man met die naam Uzzah het dit aangeraak om dit te bestendig. God het Ussa onmiddellik doodgeslaan.

Die heiligheid van God is die basis vir verlossing

Ironies genoeg was die verlossingsplan gebaseer op die ding wat die Here van die mensdom geskei het: die heiligheid van God. Die Ou Testamentiese volk Israel was honderde jare lank gebonde aan 'n stelsel van diereoffers om versoening te doen vir hul sondes. Die oplossing was egter net tydelik. Tot so ver terug as Adam, het God die volk 'n Messias belowe.

Om drie redes was 'n Verlosser nodig. Eerstens het God geweet dat mense nooit deur hul eie gedrag of goeie werke aan sy standaarde van volmaakte heiligheid kon voldoen nie. Tweedens het hy 'n vlekkelose opoffering vereis om die skuld vir die mensdom se sondes te betaal. En derdens sou God die Messias gebruik om heiligheid aan sondige mans en vroue oor te dra.

Om sy behoefte aan 'n foutlose offer te bevredig, moes God self die Verlosser word. Jesus, die Seun van God, is geïnkarneer as 'n mens, gebore uit 'n vrou, maar het sy heiligheid behou omdat hy deur die krag van die Heilige Gees verwek is. Daardie maagdelike geboorte het die sonde van Adam aan die Christuskind oorgedra. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die paslike offer geword, gestraf vir al die sondes van die mensdom, verlede, hede en toekoms.

God die Vader het Jesus uit die dood opgewek om te wys dat hy die volmaakte offer van Christus aanvaar het. Om die mens te waarborg dat hy aan sy standaarde voldoen, gee God Christus die heiligheid toe of krediteer hy aan elkeen wat Jesus as Verlosser ontvang. Hierdie gratis geskenk, genade genoem, regverdig of heilig elke volgeling van Christus. As hulle Jesus se geregtigheid dra, kan hulle die hemel binnegaan.

Maar niks hiervan sou moontlik gewees het sonder God se geweldige liefde, nog een van sy perfekte eienskappe nie. Deur liefde het God geglo dat die wêreld die moeite werd is om te red. Dieselfde liefde het hom daartoe gelei om sy geliefde Seun op te offer en toe Christus se geregtigheid toe te pas op verloste mense. Vanweë liefde het die heiligheid wat 'n onoorkomelike hindernis was, God se manier geword om die ewige lewe te gee aan elkeen wat hom soek.

Hulpbronne en verdere lees

  • Nuwe Bybelkommentaar, GJ Wenham, JA Motyer, DA Carson, RT Frankryk, redakteurs;
  • Nuwe kompakte Bybelwoordeboek, T. Alton Bryant, redakteur
  • The New Unger's Bible Dictionary, RK Harrison, redakteur; Sistematiese Teologie, Charles Hodge;
  • gotquestions.org.
Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie