https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelse numerologie

Bybelse numerologie is die bestudering van individuele getalle in die Skrif. Dit hou veral verband met die betekenis van getalle, beide letterlik en simbolies.

Konserwatiewe geleerdes bly versigtig om te veel belang aan die betekenis van getalle in die Bybel toe te ken. Sodanige toeskrywing het sommige groepe tot mistieke en teologiese uiterstes gelei, omdat gelowige getalle die toekoms kan openbaar of verborge inligting kan ontbloot. Hierdie groepe verdiep hulle in die gevaarlike wêreld van waarsêery.

Bybelse Betekenis van getalle

Sekere profetiese boeke uit die Bybel, soos Daniël en Openbaring, stel 'n ingewikkelde, interverwante stelsel van numerologie bekend wat besliste patrone toon. Gegewe die uitgebreide aard van profetiese numerologie, handel hierdie studie slegs oor die betekenis van individuele getalle in die Bybel.

Tradisioneel stem die meeste Bybelkundiges saam dat die volgende getalle simboliese óf letterlike betekenis het.

een

Die nommer een dui op absolute enkelheid.

"Hoor, Israel! Die Here onse God, die Here is een." (Deuteronomium 6: 4, ESV)

twee

Die nommer twee simboliseer getuie en ondersteuning.

Twee is beter as een omdat hulle 'n goeie beloning vir hul moeite het. (Prediker 4: 9, ESV)
 • Daar was twee groot ligte van die skepping (Genesis 1:16).
 • Twee gérubs het die ark van die verbond bewaak (Eksodus 25:22).
 • Twee getuies bevestig waarheid (Matteus 26:60).
 • Die dissipels is twee vir twee gestuur (Luk. 10: 1).

drie

Die nommer drie dui op voltooiing of volmaaktheid en eenheid. Drie is die aantal persone in die Drie-eenheid.

Jesus antwoord hulle: "Vernietig hierdie tempel, en in drie dae sal Ek dit oprig." (Johannes 2:19, ESV)
 • Baie belangrike gebeure in die Bybel het “op die derde dag” plaasgevind (Hosea 6: 2).
 • Jona het drie dae en drie nagte in die maag van die visse deurgebring (Matt. 12:40).
 • Jesus se aardse bediening het drie jaar geduur (Lukas 13: 7).

vier

Die nommer vier hou verband met die aarde.

Hy sal 'n teken gee vir die nasies en die verbanne Israel versamel en die verspreide van Juda versamel uit die vier uithoeke van die aarde. (Jesaja 11:12, ESV)
 • Die aarde het vier seisoene: winter, lente, somer en herfs.
 • Daar is vier primêre rigtings: noord, suid, oos en wes.
 • Daar is vier aardse koninkryke (Daniël 7: 3).
 • Jesus se gelykenis het vier soorte grond gehad (Matteus 13).

Vyf

Vyf is 'n getal wat met genade geassosieer word.

Van die tafel van Josef is gedeeltes na hulle geneem, maar Benjamin se deel was vyf keer soveel as enige van hulle s'n. En hulle het gedrink en vrolik met hom geword. (Genesis 43:34, ESV)
 • Daar is vyf Levitiese offers (Levitikus 1-5).
 • Jesus het vyf brode vermenigvuldig om 5000 te voed (Matteus 14:17).

ses

Ses is die aantal man.

"Die stede wat u aan die Leviete gee, is die ses toevlugsstede, waar u die manslagter kan laat vlug ..." (Numeri 35: 6, ESV)
 • Adam en Eva is op die sesde dag geskape (Genesis 1:31).

sewe

Sewe verwys na die aantal God, goddelike volmaaktheid of volledigheid.

As u 'n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar dien, en in die sewende moet hy verniet uitgaan. (Eksodus 21: 2, ESV)
 • Op die sewende dag rus God na voltooiing van die skepping (Genesis 2: 2).
 • God se Woord is suiwer, soos silwer wat sewe maal in die vuur gesuiwer word (Psalm 12: 6).
 • Jesus het Petrus geleer om 70 maal sewe te vergewe (Matteus 18:22).
 • Sewe duiwels het uit Maria Magdalena uitgegaan, wat die totale bevryding simboliseer (Lukas 8: 2).

agt

Die nommer agt kan 'n nuwe begin beteken, hoewel baie geleerdes nie 'n simboliese betekenis aan hierdie getal toeskryf nie.

Agt dae later was sy dissipels weer binnekant, en Thomas was saam met hulle. Alhoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en onder hulle gaan staan ​​en gesê: "Vrede met u!" (Johannes 20:26, ESV)
 • Agt mense het die vloed oorleef (Genesis 7:13, 23).
 • Besnydenis het op die agtste dag plaasgevind (Genesis 17:12).

nege

Die getal nege kan miskien vol seën beteken, hoewel baie geleerdes geen spesiale betekenis aan hierdie getal gee nie.

Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing; teen sulke dinge is daar geen wet nie. (Galasiërs 5: 22-23, ESV)
 • Daar is nege vrugte van die Gees (Galasiërs 5: 22-23).

tien

Die nommer tien hou verband met menseregerings en wetgewing.

En hy [Boas] het tien manne uit die oudstes van die stad [as regters] geneem en gesê: "Sit hier." En hulle het gaan sit. (Rut 4: 2, ESV)
 • Die Tien Gebooie was die tablette van die wet (Eksodus 20: 1-17, Deuteronomium 5: 6-21).
 • Tien stamme het die noordelike koninkryk gevorm (1 Konings 11: 31-35).

twaalf

Die nommer twaalf hou verband met goddelike regering, God se gesag, volmaaktheid en volledigheid.

Dit [die Nuwe Jerusalem] het 'n groot, hoë muur gehad, met twaalf poorte, en by die poorte twaalf engele, en aan die poorte was die name van die twaalf stamme van die kinders van Israel opgeskrywe - aan die oostekant drie poorte, aan die noorde drie poorte, aan die suide drie poorte, en aan die westekant drie poorte. En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die twaalf name van die twaalf apostels van die Lam. (Openbaring 21: 12-14, ESV)
 • Dit was 12 stamme van Israel (Openbaring 7).
 • Jesus het 12 apostels gekies (Matteus 10: 2-4).

dertig

Dertig is 'n tydraamwerk en getal wat verband hou met treur en verdriet.

Toe Judas, sy verraaier, sien dat Jesus veroordeel is, het hy van plan verander en die dertig silwerstukke aan die owerpriesters en die ouderlinge teruggebring en gesê: 'Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai.' Hulle het gesê: "Wat is dit met ons? Sorg daarvoor." En hy gooi die silwerstukke in die tempel neer, en vertrek en gaan homself ophang. (Matteus 27: 3-5, ESV)
 • Die dood van Aaron is 30 dae lank getreur (Numeri 20:29).
 • Die dood van Moses is 30 dae lank bedroef (Deuteronomium 34: 8).

veertig

Veertig is 'n getal wat verband hou met toetsing en proewe.

Moses het die wolk binnegegaan en op die berg [Sinai] opgegaan. En Moses was veertig dae en veertig nagte op die berg. (Eksodus 24:18, ESV)
 • Tydens die sondvloed het dit 40 dae gereën (Genesis 7: 4).
 • Israel het 40 jaar lank in die woestyn rondgedwaal (Numeri 14:33).
 • Jesus was 40 dae in die woestyn voordat hy in die versoeking gekom het (Matteus 4: 2).

vyftig

Die getal vyftig is belangrik vir feeste, vieringe en seremonies.

En jy moet die vyftigste jaar heilig en die hele land 'n vryheid verkondig aan al sy inwoners. Dit sal 'n jubeljaar vir u wees as elkeen van hulle na sy besitting terugkeer en elkeen na sy stam sal terugkeer. (Levitikus 25:10, ESV)
 • Die Pinksterfees is op die vyftigste dag na die pasga gevier (Levitikus 23: 15-16).
 • Vyftig dae na Jesus Christus se opstanding het die Heilige Gees gelowiges op die Pinksterdag vervul (Handelinge 2).

sewentig

Die getal sewentig is gekoppel aan oordeel en menslike afvaardigings.

En voor hulle het sewentig man van die oudstes van die huis van Israel gestaan, met Jaäsánja, die seun van Safan, onder hulle. Elkeen het sy wierookvat in sy hand gehad, en die rook van die wierookwolk het opgegaan. (Esegiël 8:11, ESV)
 • 70 ouderlinge is deur Moses aangestel (Numeri 11:16).
 • Israel het 70 jaar in ballingskap in Babilonië deurgebring (Jeremia 29:10).

666

666 is die getal van die dier.

 • Die getal of merk van die dier is die teken van die Antichris (Openbaring 13: 15-18).

Bron

 • Book of Bible Lists deur HL Willmington, Tyndale Bible Dictionary .
Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie