https://religiousopinions.com
Slider Image

Skriflesings vir die tweede week van koms

As die eerste week van koms dien as 'n oproep tot bekering, om op te hou om kwaad te doen en om te leer om goed te doen, dan herinner ons die tweede week aan 'n regverdige lewe. nie genoeg. Ons moet onsself onderwerp in nederigheid to die wil van God.

In die Skriflesing vir die tweede Sondag in Advent roep die Here sy kinders - die inwoners van Jerusalem - om na hom terug te keer. Vry van sonde moet hulle nietemin treur oor hul sondes in die verlede, maar weens hul geestelike hoogmoed (een van die sewe dodelike sondes) weier hulle. In plaas daarvan, terwyl hulle hul siele moet voorberei op die koms van hul Verlosser, vier hulle dit, en God belowe om hulle te verootmoedig.

Berei voor vir die koms van Christus

Dit is 'n ontnugterende boodskap tydens hierdie 'vakansietyd' wat ons ken as' Advent. Die wêreld rondom ons, alhoewel dit lank gelede nie die geloof in Christus laat vaar het nie, maak steeds elke Desember vrolik, en ons word nie net in die versoeking gebring nie, maar word dikwels gedwing om aan te sluit. gehou tydens die Advent, maar om deel te neem aan die feesvieringe, moet ons altyd die rede onthou vir hierdie seisoen - Advent - wat daarop gemik is om ons nie net voor te berei op die koms van Christus by Kristal nie, maar vir Sy wederkoms aan die einde van die tyd.

Van die eerste koms na die tweede

Terwyl die skriflesings vir die tweede week van die koms voortgaan, beweeg die profesieë van Jesaja van Christus se eerste koms na sy tweede. Op dieselfde manier, as ons nader aan Kersfees, moet ons gedagtes styg van die krip in Bethlehem tot die Seun van die mens wat in heerlikheid neerdaal. Daar is geen beter genesing vir geestelike trots as die herinnering dat Christus eendag as ons dit die minste verwag, sal terugkeer om die lewendes en die dooies te beoordeel nie.

Hierdie lesings vir elke dag van die Tweede Week van Advent kom uit die kantoor van die lesings, deel van die Liturgie van die uur, die amptelike gebed van die Kerk.

01 van 07

Skriflesing vir die tweede Sondag van die koms

Die trotse sal verneder word

As ons die tweede week van koms binnegaan, lees ons voort uit die boek van die profeet Jesaja. In die keuring van vandag doen die Here 'n beroep op die inwoners van Jerusalem - die wat gered is - om te treur oor hul sondes in die verlede, maar tog hou hulle aan om te vier. Hulle is nie dankbaar teenoor God dat hy hulle gered het nie, en daarom belowe die Here om hulle te verootmoedig.

Hulle situasie is waarin ons ons vandag bevind. Advent is 'n oorseisoen-seisoen - 'n seisoen van gebed en vas -- maar tog is ons geneig om vroeg met ons Kersfees sverbreding te begin, in plaas daarvan om die seisoen te gebruik om ons mislukkings van die verlede op te stel en te probeer om beter te doen in in die toekoms.


Jesaja 22: 8b-23
En die bedekking van Juda sal ontdek word, en jy sal op daardie dag die wapenrusting van die huis van die bos sien. En jy sal die oortredings van die stad van Dawid sien, dat dit baie is; en jy het die waters van die onderste dam bymekaargemaak en die huise van Jerusalem getel en huise afgebreek om die muur te versterk. En jy het 'n sloot gemaak tussen die twee mure vir die water van die ou dam; en jy het nie na die maker daarvan opgekyk en hom nie op 'n afstand gesien wat dit lankal verwerk het nie.
En die Here, die God van die leërskare, sal op die dag roep tot geween en tot rouklag, tot kaalheid en om 'n roukleed te dra; Laat ons eet en drink; want môre sal ons sterwe. En die stem van die Here van die leërskare is in my ore geopenbaar: hierdie ongeregtigheid sal u sekerlik nie vergewe word voordat u sterwe nie, spreek die Here, die God van die leërskare.
So sê die Here, die God van die leërskare: Gaan, gaan na hom wat in die tabernakel woon, na Sobna wat oor die tempel is; en jy moet vir hom sê: Wat maak jy hier of asof jy hier iemand wil hê? want U het u hier 'n graf uitgekap, u het 'n monument versigtig op 'n hoogte uitgekap, 'n woning vir u in 'n rots.
Kyk, die Here sal jou laat wegvoer soos 'n haan weggevoer word, en Hy sal jou ophef soos 'n kleed. Hy sal jou kroon met 'n verdrukkingskroon, hy sal jou soos 'n bal in 'n groot en ruim land gooi; daar sal jy sterwe, en daar sal die wa van u heerlikheid wees, die skande van die huis van u Here.
En Ek sal jou uit jou stasie verdryf en jou verlos van jou bediening. En in die dag sal ek my dienaar Eljakim, die seun van Helcias, noem; en ek sal hom beklee met u mantel en hom versterk met u gordel en u mag in sy hand gee; en hy sal wees soos 'n vader vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda.
En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer neerlê; en hy sal oopgaan en niemand sluit nie; en hy sal sluit en niemand oopgaan nie. En Ek sal hom op 'n seker plek as 'n pen vasmaak, en hy sal 'n troon van heerlikheid wees in die huis van sy vader.
02 van 07

Skriflesing vir Maandag van die Tweede Week van Advent

Die maniere van die Here is nie ons eie nie

Ware berou beteken om aan die weg van die Here te voldoen. In hierdie lesing vir die tweede Maandag van die koms van die profeet Jesaja, sien ons dat die Here die hele menslike samelewing omverwerp vanweë die mense se sondes en oortredinge. Om aangenaam te wees in die oë van die Here, moet ons ons verootmoedig.

Jesaja 24: 1-18


Kyk, die Here sal die aarde verwoes en dit strooi en sy gesig verdruk en die inwoners daarvan verstrooi. En dit sal wees soos met die volk, so ook met die priester, en soos met die dienskneg, so met sy heer: soos met die slavin, met haar meesteres; soos met die koper, so met die verkoper, soos met die geldskieter, net soos by die lener; soos met die een wat sy geld vra, en die wat skuld. Die aarde sal verwoes word deur 'n wildernis, en dit sal verwoes word; want die Here het hierdie woord gespreek.
Die aarde treur, verdwyn en verswak; die wêreld het verdwyn, die hoogte van die mense van die aarde is verswak. En die aarde is besmet deur die bewoners daarvan; omdat hulle die wette oortree het, die verordening verander het, het hulle die ewige verbond verbreek. Daarom sal die vloek die aarde verteer, en die bewoners daarvan sal sondig; en daarom sal die wat daarin woon, kwaad word, en min mense sal oorbly.
Die oesjaar het getreur, die wingerdstok het verdwyn, al die vrolikes het gesug. Die vreugde van hout is opgehou, die geluid van die wat bly is, is beëindig, die melodie van die harp is stil. Hulle sal geen wyn drink met 'n lied nie; die drank sal bitter wees vir die wat dit drink.
Die stad van nietigheid is afgebreek, elke huis is toegesluit, niemand kom in nie. Op die strate sal daar geskreeu oor wyn; al die vreugde is verlaat; die vreugde van die aarde het verdwyn. Verwoesting word in die stad gelaat, en rampspoed sal die poorte onderdruk. Want dit sal so wees in die middel van die aarde, in die midde van die volk, asof 'n paar olywe wat nog oorbly, uit die olyfboom geskud word; of druiwe as die oesjaar eindig.
Hulle sal hul stem verhef en lofliedere gee; as die Here verheerlik is, sal hulle van die see juig. Verheerlik dan die Here volgens voorskrif: die Naam van die Here, die God van Israel, op die eilande van die see. Van die eindes van die aarde af hoor ons lof, die eer van die regverdige.
En ek het gesê: My geheim vir myself, my geheim vir myself, wee my; die roofdiere het die oorhand gekry, en die oorwinnaars van die oortreders het hulle vererger. Vrees en die kuil en die strik oor jou, o bewoner van die aarde! En die een wat vlug vir die geluid van die vrees, sal in die kuil val; en hy wat hom uit die kuil red, sal in die strik geneem word; want die vloedpoorte van nou af. hoog word oopgemaak, en die fondamente van die aarde sal geskud word.
03 van 07

Skriflesing vir Dinsdag van die Tweede Week van Advent

Die finale oordeel en die koms van die koninkryk

Jesaja het nie net geprofeteer oor die koms van Christus as kind nie in Bethlehem, maar ook oor die finale bewind van Christus as Koning oor die hele aarde. In hierdie keuse vir die tweede Dinsdag van Advent, vertel Jesaja ons van die finale oordeel.

Jesaja 24: 19-25: 5


Met verbreking sal die aarde verbreek word, met die verplettering sal die aarde verpletter word, met bewing sal die aarde wankel. Met skudding sal die aarde geskud word soos 'n dronk mens en verwyder word soos 'n tent van een nag; en die ongeregtigheid daarvan sal daarop swaar wees, en dit sal val en nie weer opstaan ​​nie.
En in die dag besoek die Here die leër van die hemel en die konings van die aarde op die aarde. En hulle sal vergader word soos by die versameling van een bondel in die kuil, en hulle sal daar in die gevangenis gesluit word; en na baie dae sal hulle besoek word. Dan sal die maan bloos, en die son sal beskaamd staan ​​as die Here van die leërskare regeer op die berg Sion en in Jerusalem en verheerlik word voor die oë van sy oudstes.
HERE, U is my God; ek wil U verhoog en u Naam eer; want U het wonderlike dinge gedoen, u voorskrifte uit ou gelowiges, amen. Want U het die stad verminder tot 'n hoop, die sterk stad om te vernietig, 'n huis van vreemdelinge, om geen stad te wees nie en vir ewig nie meer op te bou nie.
Daarom sal 'n sterk volk U loof, die stad van magtige nasies u vrees. Omdat u 'n sterkte vir die arme was, 'n krag vir die behoeftige in sy benoudheid; 'n toevlug vir die stormwind, 'n skaduwee van die hitte. Want die ontploffing van die helde is soos 'n stormwind wat teen die muur slaan. U sal die rumoer van vreemdes neerdaal soos dorshitte; en soos hitte onder 'n brandende wolk, moet u die tak van die helde verdwyn.
04 van 07

Skriflesing vir Woensdag van die Tweede Week van Advent

'N Priester met 'n leksionêr. ongedefinieerde

Die Here regeer oor die hele aarde

Gister het ons gelees van die finale oordeel van God oor die optrede van mense; vandag, in die lesing vir die tweede Woensdag van Advent, hoor ons die belofte van Christus se heerskappy oor al die nasies. Die aarde sal herstel word; die dood sal vernietig word; en mans sal in vrede lewe. Die nederiges en die armes sal verhef word, maar die hoogmoediges sal verneder word.

Jesaja 25: 6-26: 6


En die HERE van die leërskare sal vir al die mense op hierdie berg 'n vet fees maak, 'n wynfees, vet, vol murg, wyn wat gesuiwer is van die kuil. En op hierdie berg sal hy die aangesig van die band waarmee alle taart vasgemaak is, en die web wat hy oor al die nasies gemaak het, vernietig. Hy sal die dood tot in ewigheid neerwerp; en die Here God sal trane van alle aangesigte afvee, en die smaad van sy volk sal hy van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek.
En hulle sal op die dag sê: Kyk, dit is onse God; ons het op hom gewag, en hy sal ons red; dit is die Here; ons het geduldig op hom gewag; ons sal juig en bly wees oor sy heil. Want die hand van die Here sal op hierdie berg rus, en Moab sal onder hom vertrap word soos 'n strooi in stukke verbreek word. En hy sal sy hande onder hom uitstrek soos hy wat swem, sy hande uitstrek om te swem; en hy sal sy heerlikheid laat neerdaal met die druk van sy hande. En die bolwerke van u hoë mure sal val en neergewerp word en tot op die grond afgetrek word tot in die stof.
In die dag sal hierdie kantel, die land van Juda, gesing word. Sion, die stad van ons sterkte, sal daar 'n verlosser, 'n muur en 'n bolwerk wees. Maak die poorte oop, en laat die regverdige volk wat die waarheid bewaar, binnegaan. Die ou dwaling is verby; u sal die vrede bewaar; vrede, want ons het op u gehoop.
U het altyddeur op die Here gehoop, op die Here God vir ewig. Want Hy sal die wat in die hoogte woon, neerwerp; die stad sal Hy neerlê. Hy sal dit selfs tot op die aarde neerdaal, en dit tot in die stof neerwerp. Die voet sal dit trap, die voete van die arme, die trappe van die behoeftiges.
05 van 07

Skriflesing vir Donderdag van die Tweede Week van Advent

Ou Bybel in Latyn. Myron / Getty Images

Die regverdige wag op die oordeel van die Here

Vroeër in die tweede week van Advent het Jesaja ons die oordeel van die Here en die vestiging van sy regering op aarde getoon. Op die tweede Donderdag van die koms hoor ons van die regverdige man, wat nie die geregtigheid van die Here vrees of oor sy eie straf kla nie, maar vorentoe kyk, soos ons sê in die Apostles ’Creed, tot die opstanding uit die dood.


Jesaja 26: 7-21
Die weg van die regverdige is reg, die weg van die regverdige is reg om in te loop. En op die weg van u oordele, o Heer, het ons geduldig op U gewag; u Naam en u gedagtes is die begeerte van die siel.
My siel het u verlang in die nag; ja, met my gees in my môre vroeg sal ek na u omsien. As u u oordele op die aarde doen, sal die inwoners van die wêreld geregtigheid leer.
Laat ons die goddeloses jammer kry, maar hy leer nie geregtigheid nie; in die land van die heiliges het hy slegte dinge gedoen, en die heerlikheid van die Here sal hy nie sien nie.
Here, laat u hand verhewe wees, dat hulle nie kan sien nie; laat die afgunstiges dit sien en beskaamd staan; en vuur u vyande verteer.
Here, U sal ons vrede gee; want U het al ons werke vir ons gedoen. Here onse God, ander vorste, behalwe U, het oor ons geheers; net deur u kan ons u naam onthou.
Laat die dooies nie lewe nie, laat die reuse nie weer opstaan ​​nie; daarom het U hulle besoek en vernietig en die beste aan hulle geheue verwoes.
U het 'n welbehae in die nasie gehad, o Here, U het 'n welbehae in die nasie gehad; is u verheerlik? U het al die eindes van die aarde ver verwyder.
Here, hulle soek U in benoudheid, in die verdrukking van u murmurering was hulle. Soos 'n swanger vrou, as sy naby haar bevalling kom, seer is en skreeu in haar pyn; so het ons in u teenwoordigheid geword, o Heer!
Ons het swanger geword soos in arbeid en wind gebring; ons het op die aarde geen verlossing bewerk nie; daarom het die inwoners van die aarde nie geval nie.
U dooies sal lewe, my gesneuweldes sal weer opstaan; word wakker en prys u wat in die stof woon; want u dou is dou van die lig; en die land van die reuse sal u in puin val.
Gaan, my volk, gaan in u kamers, sluit u deure vir u, verberg u vir 'n oomblik, totdat die verontwaardiging verbygaan.
Want kyk, die Here sal uit sy plek uitkom om die ongeregtigheid van die bewoner van die aarde teen hom te besoek; en die aarde sal haar bloed openbaar maak en haar gesneuweldes nie meer bedek nie.
06 van 07

Skriflesing vir Vrydag van die tweede week van koms

Ou Bybel in Engels. Godong / Getty Images

Die herstel van die wingerd

Die Here, het Jesaja voorspel, sou die wingerd - die huis van Israel - vernietig omdat sy uitverkore volk Hom verlaat het. In hierdie lesing vir die tweede Vrydag van Advent, herstel die Here egter die wingerd en versamel hy die regverdige om Hom in Jerusalem, die simbool van die hemel, te aanbid. Die 'kinders van Israel' is nou almal getrou.

Jesaja 27: 1-13


In die dag besoek die Here met sy harde en groot en sterk swaard Leviatan, die kroegslang, en Leviatan, die krom slang, en sal die walvis wat in die see is, doodmaak.
In die dag sal daar gesing word na die wingerd van suiwer wyn. Ek is die Here wat dit bewaar; ek sal dit skielik drink; sodat ek nie beseer word nie, hou ek dit dag en nag aan.
Daar is geen verontwaardiging in my nie; wie sal my 'n doring en 'n dorsvanger maak in die stryd; sal daarteen optrek, sal ek dit saam aan die brand steek? Of sal dit my krag aangryp, sal dit met my vrede maak, met my vrede maak?
As hulle na Jakob instorm, sal Israel blom en blom, en hulle sal die aangesig van die wêreld met saad vul. Het hy hom geslaan volgens die beroerte van hom wat hom geslaan het? Of word hy geslag soos hy die wat deur hom geslag is, doodgemaak het? In reëlmaat teen maat, as dit afgedank word, moet jy dit beoordeel. Hy het mediteer met sy erge gees op die dag van die hitte.
Daarom sal die ongeregtigheid van die huis van Jakob vergewe word; en dit is al die vrugte, dat die sonde daarvan weggeneem sou word, toe hy al die klippe van die altaar gemaak het soos verbrande stene in stukke, bome en tempels sal nie staan ​​nie. Want die sterk stad sal 'n wildernis wees, die mooi stad sal verlate word en gelaat word soos 'n woestyn; daar sal die kalf wei, en daar sal hy lê en sy takke verteer. Die oes daarvan sal deur droogte vernietig word, die vroue sal dit kom leer; want dit is nie 'n wyse volk nie; daarom sal hy wat dit gemaak het, hom nie ontferm nie; en hy wat dit gevorm het, sal dit nie spaar nie.
En in die dag sal die Here slaan van die rivier tot by die spruit van Egipte, en julle sal een vir een versamel word, o kinders van Israel!
En in die dag sal daar geluid gemaak word van 'n groot trompet, en die wat verlore is, sal kom uit die land Assur en die wat in Egipteland uitgeworpen is, en hulle sal aanbid die Here op die heilige berg in Jerusalem.
07 van 07

Skriflesing vir Saterdag van die tweede week van koms

Evangelies in St. Chad in die Lichfield-katedraal. Philip Game / Getty Images

Die Oordeel van Jerusalem

Terwyl die tweede week van Advent ten einde loop, profeteer Jesaja weer die oordeel van die Here oor Jerusalem. In hierdie lesing vir die tweede Saterdag van die koms, sien ons dat sy oordeel vinnig en oorweldigend sal wees, soos 'n horde volke wat in oorlog neerdaal.

As ons onsself behoorlik voorberei het, hoef ons egter nie bang te wees nie, want die Here sal met die regverdige handel.

Jesaja 29: 1-8


Wee Ariel, vir Ariel, die stad wat Dawid ingeneem het: jaar word jaar bygevoeg: die plegtighede is aan die einde. En Ek sal 'n sloot maak oor Ariel, en dit sal in droefheid en in rou wees, en dit sal vir my wees soos Ariel. En Ek sal 'n kring rondom jou maak en 'n afgrond teen jou oprig en groot gewere oprig om jou te beleër.
U sal neergewerp word, u moet uit die aarde spreek, en u woord sal uit die aarde verhoor word; en u stem sal van die aarde af wees soos die van die python, en uit die aarde sal u woord mompel. En die menigte van u wat u liefhê, sal wees soos klein stof; en soos die as wat verbygaan, die menigte van u wat u oorwin het.
En dit sal skielik wees. 'N Besoek sal kom van die Here van die leërskare in donder en met aardbewing en met 'n groot geluid van storm en storm en met die vlam van 'n verterende vuur. En die menigte van al die nasies wat teen Ariel geveg het, sal wees soos 'n droom van 'n gesig in die nag, en almal wat geveg het en dit beleër en daaroor heers. En soos hy wat honger is, droom en eet, maar as hy wakker is, is sy siel leeg; en soos hy wat dors is, droom en drink, en nadat hy wakker is, nog steeds dors is, en sy siel leeg is. so sal die menigte wees van al die heidene wat teen die berg Sion geveg het.

Bron

Douay-Rheims 1899 Amerikaanse uitgawe van die Bybel (in die openbare domein)

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners