https://religiousopinions.com
Slider Image

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

In die boek Openbaring hoor die apostel Johannes die slotsom van die geskiedenis (eerder as om dit te sien) en vergelyk dit met die geluid van 'n groot huweliksfees die huweliksmaal van die Lam. Hierdie beeldmateriaal van 'n huweliksfees beeld die gelowige se intieme en ewige gemeenskap met Jesus Christus uit, wat aan die einde van die eeue begin in die herstelde paradys van die Nuwe Jerusalem.

Sleutelverse - Openbaring 19: 6-9

Toe hoor ek wat die stem van 'n groot menigte was, soos die gedreun van baie waters en soos die geluid van geweldige donderslae, uitroep: Halleluja! Want die Here onse God, die Almagtige, is koning.

"Laat ons juig en juig en Hom die eer gee, want die huwelik van die Lam het gekom, en sy Bruid het haarself gereed gemaak; dit is aan haar gegee om haarself te beklee met fyn linne, helder en suiwer die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

En die engel het vir my gesê: Skryf dit: Geseënd is die wat genooi word na die bruilofsmaal van die Lam. En hy het vir my gesê: Dit is die regte woorde van God. (ESV)

Wat is die bruilofsmaal van die Lam?

Die bruilofsmaal van die Lam is 'n simboliese voorstelling van die vreugdevolle, intieme en ewige gemeenskap wat plaasvind tussen Jesus Christus (die Lam van God) en sy bruid (die Kerk). Hierdie toekomsbeeld van 'n wonderlike huweliksfees is uit beide Ou-Testamentiese en Nuwe-Testamentiese beelde geteken.

Ou-Testamentiese beelde

Ou-Testamentiese skrywers het dikwels troues, verloofdes, bruide, bruidegomme en huweliksunies as kragtige illustratiewe bronne gebruik. Die volk Israel is gereeld deur die profete met die vrou van God vergelyk. Oor en oor, toe Israel haar verbondsbeloftes met God verbreek het, is sy vergelyk met 'n egte, ontroue vrou wat haar huweliksbeloftes verbreek het (Hosea 1-2; Jeremia 2-3; Jesaja 50; Esegiël 16; 23).

Die ontwikkeling van die Lam van God as beeldmateriaal vir die Messias het ook in die Ou Testament met gereelde diereoffers begin. In die verhaal van Abraham en Isak voorsien die Here die offerlam wat die offer van God se enigste seun, Jesus Christus, aan die kruis op Golgota vir die sondes van die wêreld voorsien. Die boek Jesaja beskryf die lydende dienskneg as 'n “lam wat gelei het tot die slagting” (Jesaja 53: 7).

Nuwe-Testamentiese beelde

Die beeld van Jesus Christus as die offerlam van God bereik vervulling in die Nuwe Testament. Wanneer Johannes die Doper Jesus vir die eerste keer sien, verklaar hy: 'Kyk, die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem!' (Johannes 1:29, 36). Die vroegste Christene het geglo dat Jesus die lyende kneg van Jesaja was (Hand. 8:32). Die apostel Paulus beskryf Jesus as die Pasga-Lam (1 Korintiërs 5: 7). Die apostel Petrus verduidelik dat gelowiges verlos word “met die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam sonder gebrek of vlek.” (1 Petrus 1:19, ESV)

Net so brei huweliks- en huweliksbeelde uit en word dit in die Nuwe Testament voltooi met die koms van Jesus Christus. Jesus se eerste wonderwerk vind plaas op die bruilofsfees in Kana (Johannes 2: 1-11). Johannes die Doper noem Jesus die Bruidegom (Johannes 3: 27-30). En Jesus self praat gereeld van die Koninkryk van God in terme van 'n vreugdevolle huweliksfees (Matteus 8:11; 22: 1-14; 25: 1-13; 26:29; Lukas 13: 28-29; 14: 15– 24).

Paulus stel die metafoor van die Kerk bekend as die bruid van Christus. In Efesiërs 5: 25–27 verduidelik hy dat die verhouding tussen mans en vrouens is soos die verhouding tussen Jesus Christus en die Kerk.

Historiese en kulturele konteks

Om die beeldmateriaal van die bruilofsmaal van die Lam ten volle te begryp, is dit noodsaaklik om die historiese konteks van troues in die kultuur ten tye van Christus te oorweeg. Vir 'n Joodse egpaar om huweliksmaats aan te gaan, moes hulle 'n multi-fase proses ondergaan.

Die eerste stap was die ondertekening van die huwelikskontrak, oftewel Ketubah, wat deur die ouers van beide die bruid en die bruidegom uitgevoer is. Die gesin van die bruidegom sal 'n bruidskat aan die bruid se familie betaal en die verloofde verseël. As sodanig sou die amptelike verloofperiode begin. Die verloofde is gebind deur die bepalings van die huwelikskontrak. Gedurende hierdie periode het die egpaar nie saamgewerk of seksuele verhoudings met mekaar gehad nie.

Tipies, 'n jaar na die aanvanklike verloofde, het 'n huweliksoptog plaasgevind van die huis van die bruid na die bruidegom se huis (soos gesien in die gelykenis van die tien maagde in Matteus 25: 1-13). Vir hierdie viering sou die bruid haarself gereed maak om haar bruidegom te ontvang. Die laaste fase van die huwelikseremonie het uitgeloop op 'n groot feesmaal, die huweliksmaal, wat 'n paar dae kon duur.

Beeldmateriaal in die boek Openbaring

Die beeldspraak bereik sy finale, klimaktiese stadium in die boek Openbaring. Die bruilofsmaal van die Lam is die einde van die lang verloofte tussen Jesus Christus en die Kerk en die begin van 'n ewige, ononderbroke liefdesgemeenskap.

Johannes verwys na Christus as die Lam wat geslag is (Openbaring 5: 6, 9, 12; 13: 8), wat sy bloed vergiet het (Op 5: 9; 7:14; 12:11), en wat die dood en die oorwin het duiwel (Openbaring 12: 10-11; Romeine 8: 36-37). Jesus is die oorwinnende Lam van God wat oorwin deur selfopoffering.

Jesus Christus, die Lam, is die Bruidegom en die Kerk is sy bruid. Die bruilofsmaal van die Lam, 'n groot en vreugdevolle viering, kom tot hierdie heerlike klimaks aan die einde van die boek Openbaring:

Ek het gesien hoe die Heilige Stad, die nuwe Jerusalem, uit die hemel neerdaal van God af, voorberei as 'n bruid wat mooi aangetrek is vir haar man. En ek het 'n groot stem van die troon af hoor sê: Kyk! God se woonplek is nou onder die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volk wees, en God self sal met hulle wees en hulle God wees. Hy sal elke traan van hulle oë afvee. Daar sal nie meer dood wees nie of treur of huil of pyn, want die ou orde van die dinge het verbygegaan.
Een van die sewe engele wat die sewe bakkies vol gehad het met die sewe laaste plae, het gekom en vir my gesê: Kom, ek sal jou die bruid, die vrou van die Lam, wys .
En hy het my weggevoer in die Gees na 'n groot en hoë berg en my die Heilige Stad, Jerusalem, gewys wat van God uit die hemel neerdaal. Dit het geskyn met die heerlikheid van God, en die glans daarvan was soos dié van 'n baie kosbare juweel, soos 'n jaspis, helder soos kristal.
(Openbaring 21: 2 11, sien ook 19: 6 10; 22:17)

Die slotgedeeltes van die Skrif bied die kragtige oomblikke van die menslike geskiedenis helder aan. Hierdie prentjie van 'n huweliksfees tussen Christus en sy Kerk illustreer God se plan van verlossing groot en gevierde romanse tussen die Skepper en sy skepping. Die metafoor van die bruilofsmaal van die Lam lewer 'n boeiende portret van die diep liefdevolle, persoonlike en ewige verhouding wat Jesus Christus met sy Kerk het.

Vrae vir besinning

Gelowiges kan op die oomblik van verlossing noue en ewige gemeenskap met God beleef. Maar wanneer die Bruidegom terugkeer om sy bruid in die nuwe hemele te neem en die nuwe aarde wanneer die verloofde voltrek is, sal die verhouding veel meer wees as wat ons tans kan ervaar. Het u die huweliksvoorstel van Christus aanvaar? Berei u voor as 'n bruid wat haarself voorberei vir haar bruidegom?

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge