https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n diaken?

Die term diaken kom van die Griekse woord di konos wat dienaar of predikant beteken. Dit verskyn minstens 29 keer in die Nuwe Testament. Die term wys 'n aangestelde lid van die plaaslike kerk aan wat help deur ander lidmate te dien en aan materiële behoeftes te voorsien.

Die rol of amp van diaken is in die vroeë kerk ontwikkel om hoofsaaklik die fisiese behoeftes van die lede van die liggaam van Christus te bedien. In Handelinge 6: 1-6 sien ons die beginfase van ontwikkeling.

Na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag het die kerk so vinnig begin groei dat sommige gelowiges, veral weduwees, verwaarloos word in die daaglikse verspreiding van voedsel en aalmoese of liefdadigheidsgawes. Namate die kerk uitgebrei het, het logistieke uitdagings by vergaderings ontstaan ​​hoofsaaklik vanweë die omvang van die gemeenskap. Die apostels, wat hul hande vol gehad het met die geestelike behoeftes van die kerk, het besluit om sewe leiers aan te stel wat na die liggaamlike en administratiewe behoeftes van die liggaam kan omsien:

Maar namate die gelowiges vinnig vermenigvuldig het, was daar rumoer van ontevredenheid. Die Griekssprekende gelowiges het gekla oor die Hebreeussprekende gelowiges en gesê dat daar teen hulle weduwees gediskrimineer word in die daaglikse verspreiding van voedsel. Die twaalf het dus 'n vergadering van al die gelowiges geroep. Hulle het gesê: "Ons apostels moet ons tyd spandeer om die woord van God te leer en nie 'n voedselprogram te bestuur nie. En broers, kies dus sewe mans wat gerespekteer is en vol van die Gees en wysheid is. Ons sal hulle hierdie verantwoordelikheid gee. Dan kan ons apostels ons tyd deurbring in gebed en die onderrig van die woord. ' (Handelinge 6: 1-4, Twee van die sewe diakens wat hier in Handelinge aangestel is, was Filip die Evangelis en Stephen, wat later die eerste Christen martelaar geword het.

Die eerste verwysing na 'n amptelike posisie van diaken in die plaaslike gemeente word gevind in Filippense 1: 1, waar die apostel Paulus sê: 'Ek skryf aan al die heilige mense van God in Filippi wat aan Christus Jesus behoort, insluitend die ouderlinge en diakens. . " (NLT)

Die kwaliteite van 'n diaken

Terwyl die verantwoordelikhede of pligte van hierdie amp nooit eksplisiet in die Nuwe Testament omskryf word nie, impliseer die uittreksel in Handelinge 6 'n verantwoordelikheid om tydens etenstye of maaltye te dien, maar ook om verspreiding aan die armes en om medegelowiges met unieke behoeftes te versorg. . Paulus verduidelik die eienskappe van 'n diaken in 1 Timoteus 3: 8-13:

Op dieselfde manier moet diakens goed gerespekteer word en integriteit hê. Hulle moet nie swaar drinkers of oneerlik wees met geld nie. Hulle moet toegewyd wees aan die verborgenheid van die geloof wat nou geopenbaar word en met 'n duidelike gewete moet saamleef. Laat hulle noukeurig ondersoek word voordat hulle as diakens aangestel word. As hulle die toets slaag, moet hulle dan as diakens dien.
Op dieselfde manier moet hulle vrouens gerespekteer word en nie ander laster nie. Hulle moet selfbeheersing uitoefen en getrou wees in alles wat hulle doen.
'N Diaken moet getrou aan sy vrou wees, en hy moet sy kinders en huishouding goed bestuur. Diegene wat goed doen as diakens, sal met respek van ander beloon word en hulle vertroue in Christus Jesus sal verhoog. (NLT)

Die verskil tussen diaken en ouderling

Die Bybelse vereistes van diakens is soortgelyk aan ouderlinge, maar daar is 'n duidelike onderskeid in die amp.

Ouderlinge is geestelike leiers of herders van die kerk. Hulle dien as predikante en onderwysers en gee ook algemene toesig oor finansiële, organisatoriese en geestelike aangeleenthede. Die praktiese bediening van diakens in die kerk is baie belangrik, en dit bevry ouer ouderdomme om op gebed, die bestudering van God se Woord en pastorale sorg te konsentreer.

Wat is 'n diakonesse?

Dit lyk asof die Nuwe Testament daarop dui dat mans en vroue in die vroeë kerk as diakens aangestel is. In Romeine 16: 1 noem Paulus Phoebe 'n diakonesse:

Ek beveel u aan, ons suster Phoebe, wat diaken is in die kerk in Cenchrea. (NLT)

Vandag bly wetenskaplikes verdeeld oor hierdie kwessie. Sommige mense meen dat Paulus na Phoebe verwys het as 'n dienskneg in die algemeen, en nie as een wat in die amp van diaken funksioneer nie.

Aan die ander kant noem sommige die bostaande gedeelte in 1 Timoteus 3, waar Paulus die eienskappe van 'n diaken beskryf as bewys dat vroue ook as diakens gedien het. Vers 11 sê: "Op dieselfde manier moet hulle vrouens gerespekteer word en nie ander moet belaster nie. Hulle moet selfbeheersing uitoefen en getrou wees in alles wat hulle doen."

Die Griekse woord wat hier vertaal word as "vrouens" kan ook as "vroue" weergegee word. Sommige Bybelvertalers meen dus dat 1 Timoteus 3:11 nie die vrouens van diakens gaan nie, maar wel vroulike diakonesse. Verskeie Bybelversies lewer die vers met hierdie alternatiewe betekenis:

Op dieselfde manier moet die vroue respek verdien, nie kwaadwillige sprekers nie, maar in alle opsigte gematig en betroubaar. Soos meer getuienis, word diakonesse in ander dokumente in die tweede en derde eeu opgemerk as ampsgenote in die kerk. Vroue het gedien in dissipelskap, besoek en bystand met doop. En twee diakonesse is genoem as Christelike martelare deur die vroeë tweede-eeuse goewerneur van Bithynia, Plinius die Jonger.

Diakens in die kerk vandag

Soos in die vroeë kerk, kan die rol van 'n diaken deesdae 'n verskeidenheid dienste insluit en verskil dit van denominasie tot denominasie. Oor die algemeen funksioneer diakens egter as dienaars en dien hulle op praktiese maniere aan die liggaam. Hulle kan help as beginners, geneig is tot welwillendheid, of tiendes en offergawes tel. No matter hoe hulle dien, maak die Skrif dit duidelik dat die bediening as diaken ’n lonende en eerbare roeping in die kerk is:

Diegene wat goed gedien het, het 'n uitstekende status en 'n groot versekering in hul vertroue in

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat